Struktura kurzů


Unikátní ROLINO metoda® výuky má mnoho výhod, kdy jednou z nich je naše propracovaná struktura kurzů, která vždy zaručuje návaznost výuky v dalším období. Naše kurzy mají přesně určený harmonogram probrané látky, který přesně koordinuje s našimi ROLINO učebnicemi. Samozřejmostí jsou proškolení lektoři na danou metodiku. Díky přesnému harmonogramu si můžete také poměrně snadno nahrazovat zameškanou látku (při předem omluvené absenci si lze zameškaný blok nahradit za předpokladu, že bude probíhat vhodný kurz). U nás se Vám nestane, že by byl kurz moc pomalý, nebo naopak zase příliš rychlý vzhledem k chybně zařazenému jednotlivci do skupiny. I díky našim rozřazovacím testům je skupina vždy maximálně homogenní.

Klasické HLAVNÍ kurzy otevíráme ve čtyřech cyklech (ZIMA, JARO, LÉTO, PODZIM). Před samotným nástupem do těchto kurzů vždy ještě doporučujeme navštěvovat naše DOPLŇKOVÉ kurzy, které vám usnadní vstup do kurzu hlavního.

Přípravný kurz Level O

(Doplňkový kurz)

Pro úplné začátečníky, kteří se s jazykem setkali opravdu jen minimálně či vůbec

Usnadní vstup do jazyka nejen těm, kteří začínají opravdu poprvé.

Seznámíte se se základy gramatiky cizího jazyka (výslovnost, základní časy).

Kurz je vhodný zejména před HLAVNÍM kurzem LEVEL A

Level A

(Hlavní kurz)

Pro začátečníky a tzv. chronické začátečníky

Během kurzu se naučíte základy angličtiny v mluvené i psané podobě, tj. od četby přes poslech, mluvení až k psaní.

Od prvopočátku se učíte používat slovesa ve všech časových rovinách najednou – tj. komunikujete nejen v čase přítomném, ale i budoucím a v časech minulých. Zároveň ochutnáte i základy konverzačních technik.

Cílem kurzu je naučit posluchače komunikovat v jednoduchých větách, ale za použití všech základních mluvnických časů. Gramatika je zaměřena především na činný rod, pravidelná i nepravidelná slovesa v různých jednoduchých časech, tvorbu záporu, otázek i rozkazu, na práci se zvratnými slovesy, na zájmena osobní i přivlastňovací atd.

Součástí kurzu jsou i jednoduchá poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.

Jednodenní kondice po Levelu A

(Doplňkový kurz)

Rychlé opakování celé gramatiky kurzu LEVEL A, doporučujeme absolvovat po hlavním kurzu LEVEL A, ale hlavně před nástupem do hlavního kurzu LEVEL B.

Level B

(Hlavní kurz)

Pro tzv. chronické začátečníky a na oživení i pro mírně pokročilé posluchače

Během kurzu si upevníte základy angličtiny v mluvené i psané podobě, tj. od četby přes poslech, mluvení až k psaní.

Od prvopočátku používáte slovesa ve všech časových rovinách najednou – tj. komunikujete nejen v čase přítomném, ale i budoucím a v časech minulých, včetně přítomných i minulých podmínek. Zároveň si upevníte základy konverzačních technik.

Cílem kurzu je rozšířit komunikaci v jednoduchých větách, ale za použití všech základních mluvnických časů a nové slovní zásoby. Gramatika je zaměřena především na trpný rod, pravidelná i nepravidelná slovesa v různých průběhových časech, na opisy způsobových sloves, na neurčitá zájmena, na stupňování přídavných jmen a příslovcí atd.

Součástí kurzu jsou i jednoduchá poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.

Jednodenní kondice po Levelu B

(Doplňkový kurz)

Rychlé opakování celé gramatiky kurzu LEVEL B, doporučujeme absolvovat po hlavním kurzu LEVEL B, ale hlavně před nástupem do hlavního kurzu LEVEL C.

Úvod do konverzace Level B

(Doplňkový kurz)

Získáte základní komunikační dovednosti a schopnost porozumět mluvenému slovu. Doporučujeme absolvovat po našem hlavním kurzu LEVEL B.
Rozmluví se úplně každý. Objednání jídla v cizině už nebude problém.  🙂

Level C

(Hlavní kurz)

Pro mírně pokročilé a na oživení pro pokročilejší posluchače (dle SERR od úrovně A2/B1)

Během kurzu budete pohotově používat angličtinu v mluvené i psané podobě, tj. od četby přes poslech, mluvení až k psaní.

Zabývat se budete nezbytnou gramatikou, kdy již plynně používáte slovesa ve všech časových rovinách. Zároveň si upevňujete dovednost rychlých reakcí v angličtině v rámci konverzace.

Cílem kurzu je naučit posluchače komunikovat v souvětích, včetně tréninku vět vedlejších, za použití všech základních mluvnických časů. Gramatika je zaměřena především na předmětné věty, časovou souslednost, nepřímé otázky, zkracování vedlejších vět infinitivem, zkracování vedlejších vět gerundiem, dále na průběhový trpný rod apod.

Součástí kurzu jsou i obsáhlejší poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.

Jednodenní kondice po Levelu C

(Doplňkový kurz)

Rychlé opakování celé gramatiky kurzu LEVEL C, doporučujeme absolvovat po hlavním kurzu LEVEL C, ale hlavně před nástupem do hlavního kurzu LEVEL D.

Level D

(Hlavní kurz)

Pro pokročilejší posluchače (dle SERR od úrovně B1)

Během kurzu budete pohotově používat angličtinu v mluvené i psané podobě, tj. od četby přes poslech, mluvení až k psaní.

Zabývat se budete nezbytnou gramatikou, kdy již plynně používáte slovesa ve všech časových rovinách. Zároveň si upevňujete dovednost rychlých reakcí v angličtině v rámci konverzace.

Cílem kurzu je naučit posluchače komunikovat v souvětích, včetně tréninku vět vedlejších, za použití všech základních mluvnických časů. Gramatika je zaměřena především na časové věty, podmínkové a přací věty, účelové věty, příčinné věty, dále na frázová slovesa apod.

Součástí kurzu jsou i obsáhlejší poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.

Jednodenní kondice po Levelu D

(Doplňkový kurz)

Rychlé opakování celé gramatiky kurzu LEVEL D, doporučujeme absolvovat po hlavním kurzu LEVEL D, ale hlavně před nástupem do hlavního kurzu LEVEL E.

Level E, F

(Hlavní kurz)

Pro více pokročilé posluchače (dle SERR od úrovně B1/B2)

Během kurzu si prohloubíte pohotové užívání angličtiny v mluvené i psané podobě. Zabývat se budete především rozvojem konverzačních technik, kdy konverzace probíhá s rodilým mluvčím i českým lektorem.

Cílem kurzu je naučit posluchače plynně komunikovat na různá odborná témata. Gramatika je zaměřena především na další upevňování frazeologie, rozšiřování slovní zásoby, včetně užšího tematického zaměření.

Součástí kurzu jsou i obsáhlejší a tematicky zaměřená poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.

Level G

(Hlavní kurz)

Konverzace s rodilým mluvčím i českým lektorem.
Frazeologie, rozšiřování slovní zásoby, tematické zaměření.

Vyberte si z naší nabídky kurzů