Mezinárodní zkoušky, FCE, …


Připravte se pod vedením kvalifikovaných a zkušených lektorů JS ROLINO:

  • osvědčenou ROLINO metodou® výuky – Kombinace psychologie cviku a komunikační metody, což vede k uložení informací do podvědomí.
  • systematicky – Gramatika je vysvětlována logicky a přehledně. Následuje rozvoj jazykových komunikačních dovedností.
  • spolehlivě – Průběžně si nanečisto zkoušíte části testu. V závěru proběhne kompletní simulace celé zkoušky FCE.
  • rychle, efektivně a levně –  Maximálně efektivní využití vyučovacího času.  1 vyučovací hodina Vás stojí 105 Kč.

Co je mezinárodní certifikát FCE?

Certifikát je celosvětově uznávaným dokladem o dosažené znalosti anglického jazyka a může napomoci jeho držitelům i ke získání lepšího zaměstnání.

Tento certifikát je z cambridgeských zkoušek nejrozšířenější a vyžaduje široké znalosti slovní zásoby z různých oborů lidské činnosti, včetně  zvládnutí všech gramatických jevů. K této zkoušce se mohou přihlásit všichni posluchači, kteří dosáhli úrovně Upper-Intermediate (více pokročilí) a po které, k úspěšnému složení zkoušky, následovala roční příprava k vykonání této zkoušky.

Zkouška The Cambridge First Certificate in English (FCE) je třetí úrovní Cambridgeských zkoušek z angličtiny pro nerodilé mluvčí (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Náročností odpovídá úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy, tj. úrovni „více pokročilí“ (Upper-Intermediate). Úspěšný absolvent FCE ovládá anglický jazyk způsobem využitelným v řadě praktických situací včetně těch, které mohou nastat při obchodním jednání nebo při studiu v zahraničí. Zkoušku FCE každý rok absolvuje více než 270 000 lidí ve více než 100 zemích světa.

Přínos certifikátu FCE

  • FCE certifikát je platný po celý život.  Jde o mezinárodní certifikát, který lze uplatnit jak ve studijní, tak i v obchodní sféře
  • FCE certifikát vám otevírá cestu k dalšímu vyššímu vzdělání – k nabytí certifikátů CAE a CPE
  • Řada zaměstnavatelů, univerzit a vlád oficiálně uznávají certifikát FCE jako kvalifikaci „více pokročilí v angličtině“

Obsah zkoušky

FCE má následující části:

1.       Reading and Use of English – 1 hodina 15 minut

Tato část zkoušky se skládá ze sedmi bloků. Kandidáti musí být schopni přečíst různé druhy textů, porozumět jim, odpovědět na kontrolní otázky, doplnit slova do textů, transformovat věty apod.

2.       Writing – 1 hodina 20 minut

Tato část zkoušky FCE se věnuje schopnosti vyjadřovat se písemně. Dělí na dvě části – v první mají kandidáti napsat text na dané zadání, ve druhé si mohou vybrat téma ze tří různých zadání. V obou případech je třeba napsat 140–190 slov smysluplného textu.

Zkouška tímto způsobem ověřuje, zda je kandidát schopen napsat text předepsané formy, tj. dopis, recenzi, úvahu apod., a to na zadaného tématu. Každá část je hodnocena samostatně. Klade se důraz na strukturu, gramatickou správnost, použití výrazů a jevů určité úrovně a pravopis.

3.       Listening – přibližně 40 minut

Skládá ze čtyř bloků, tedy čtyř různých nahraných a reprodukovaných textů či rozhovorů a celkem třiceti otázek. Kandidátům je puštěna vždy dvakrát nahrávka monologu či dialogu. Jsou to např. ukázky z rádia, telefonování, komentáře, instrukce, reklamy, vtipy apod. Kandidáti musí na základě poslechu zodpovědět kontrolní otázky, vybrat správnou odpověď z několika variant, doplnit slova do textu apod..

4.       Speaking – přibližně 14 minut

Závěrečná část zkoušky sestává ze čtyř bloků zahrnujících krátké rozhovory se zkoušejícím a také s dalším kandidátem – ústní části se účastní vždy dva kandidáti současně. Zkoušející při této části testu prověřují pohotovost reakcí kandidátů, výslovnost, gramatickou správnost, plynulost atd. Zkouška je zaměřena na osobní a faktické informace, osobní postoje a vyjadřování názorů.

V prvním bloku jde především o interview zaměřené na základních informace o osobě kandidáta. Poté následuje individuální minutový monolog, kdy kandidáti obdrží dva obrázky a jejich úkolem je popsat vyobrazené situace a zodpovědět konkrétní otázky. Ve třetím bloku jde o tzv. spolupracující zadání – kandidáti obdrží opět obrázky a mají se na jejich téma spolu bavit. V závěrečné části pak zkoušející vede konverzaci tak, aby kandidáti diskuzi z minulé části rozšířili.