Obchodní podmínky


   

Obchodní podmínky pro dětskou skupinovou výuku společnosti ROLINO spol. s r. o.

I. Společnost – základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky pro dětskou skupinovou výuku (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi Jazykovým studiem ROLINO spol. s r. o. (dále jen „ROLINO“) a zákazníky (dále jen „Zákazník“) (společně dále jen „Smluvní strany“), které plynou z uzavřených smluv, jejichž předmětem je poskytování dětské skupinové výuky společnosti ROLINO spol. s r. o.

 II. Vznik smluvního vztahu, smluvní strany

 1. Smlouva, jejímž předmětem je poskytování dětské skupinové výuky společností ROLINO (dále jen „Kurz“) (dále jen „Smlouva“) se uzavírá na dobu určitou.
 2. Smlouvu ve prospěch studenta/žáka uzavírá se společností ROLINO vždy jako Zákazník zákonný zástupce Studenta nebo třetí osoba, která je plně svéprávná a je oprávněna jednat za studenta/žáka. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
 3. Smluvní vztah mezi ROLINO a studentem/žákem vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.rolino.cz nebo přihlášky vyplněné v papírové podobě.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka cizích jazyků v jazykových kurzech pro děti (studenty/žáky).
 2. Kurz je určen pro děti ve věku od 4 let až po maturanty.
 3. Výuka probíhá v domluvených prostorách a v čase určeném rozvrhem kurzu.

IV. Cena

 1. Cenou za předmět plnění je cena uvedená v ceníku, cena se liší dle data splatnosti.
 2. Cena za plnění je nedílnou součástí smlouvy.
 3. ROLINO učebnice a doplňkové materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Učebnice jiných vydavatelství nejsou zahrnuty v ceně kurzů Rolina. Studentům(žákům dodavatel nabízí slevu na tyto učebnice ve výši 10 %.

V. Slevy a BONUSY

 • DÁREK 200,- Kč ke Dni dětí (při platbě kurzu do 1.6.)
 • SLEVA 20 % Uč se oba jazyky najednou – na 2. kurz (jazyk) ve stejném školním roce v Rolinku
 • SLEVA 10 % Uč se se svými sourozenci – na 2. a každé další dítě z rodiny, které navštěvuje naše kurzy ve stejném školním roce v Rolinku. Sleva je uplatněna u mladšího sourozence.
 • BONUS 1.500,- Kč za přivedení kamaráda – přiveď do Rolinka nového kamaráda, který k nám ještě nechodil, a oba získáte bonus 1.500,- Kč (nelze uplatnit u sourozenců). Bonusy lze sčítat!

1) Bonus pro NOVÉHO žáka, který byl doporučen stávajícím žákem, tj. kterého přivedl stávající žák = BONUS 1.500,- Kč:

Pokud rodič přihlásí své dítě do kurzu na základě doporučení žáka, který ve výuce v aktuálním školním roce pokračuje (tzn. byl naším žákem již v předchozím školním roce), získává NOVÝ ŽÁK BONUS 1.500,- Kč.

Při přihlašování je nutno uvést jméno doporučující osoby, které bude následně pracovníky Jazykového studia Rolino ověřeno.

Tzn., bude-li v této době již v evidenci Jazykového studia Rolino u jména doporučujícího/stávajícího žáka toto zaznamenáno, příp. bude-li mít tento stávající žák na aktuální školní rok již své školné uhrazeno, bude rodiči NOVÉHO žáka ihned sdělena příslušná částka, kterou má uhradit (tj. zlevněné školné). Tuto slevu lze uplatnit pouze při platbě do 30. 9. příslušného roku.

2) Bonus pro STÁVAJÍCÍHO žáka, který doporučil kurz novému žákovi = BONUS 1.500,- Kč:

Pokud stávající žák doporučil kurz v Jazykovém studiu Rolino novému žákovi, který se na jeho doporučení přihlásil do kurzu v daném školním roce, získává STÁVAJÍCÍ ŽÁK rovněž BONUS 1.500,- Kč.

Při žádosti o bonus je třeba uvést jméno nového žáka, kterému byl kurz doporučen. Tento nový žák musí být v té době v evidenci na další školní rok řádně zapsán a musí mít již uhrazeno příslušné školné. Toto je následně pracovníky Jazykového studia Rolino ověřeno. Poté bude tomuto stávajícímu žákovi příslušná částka (1.500,- Kč) vrácena. Bonus lze uplatnit pouze při platbě do 30. 9. příslušného roku. BONUS nelze čerpat v průběhu školního roku.

 • POUKAZ NA SLEVU

– V oběhu jsou poukazy se slevou 10 %-100 %

– Sleva bude vypočtena z aktuálního školného.

– Rozhodující je datum připsání částky na náš účet.    

– Slevu nelze sčítat s žádnými jinými slevami a bonusy.

– Na každé slevě je přímo uvedena informace, pro koho je sleva určena. Sleva pro nové zákazníky se nevztahuje na sourozence v aktuálním škol. roce. Pokud již byl nebo je některý ze sourozenců studentem JS ROLINO, může další sourozenec čerpat pouze 10% sourozeneckou slevu).

– Poukaz musí být uplatněn zároveň s přihláškou a to pouze propsáním kódu do přihlášky. 

– Na jeden kurz lze uplatnit pouze 1 poukaz.

– Veškeré poukazy obsahují unikátní kód, který může být použit jen jednou. S poukázkou tedy nijak veřejně nemanipulujte. Za případné zneužití ROLINO nezodpovídá.

ROLINO určuje oprávněnost a pořadí uplatnění jednotlivých slev/bonusů/poukazů a provádí jejich výpočet.

VI. Platební podmínky

 1. Platbu za kurz je možné provést následujícími způsoby:
 • hotově v kanceláři ROLINO (Písecká 13, Praha 3, 130 00),
 • převodem na bankovní účet dodavatele,
 • platebními poukázkami a body z benefitních programů (viz níže).
 1. Aktuální školné je vždy vyvěšeno na webových stránkách společnosti ROLINO a to nejpozději do II. pololetí stávajícího škol. roku
 2. Dodavatel přijímá následující benefity (poukázky, online systémy):
 • Sodexo – SMART PASS,
 • Sodexo – FLEXI PASS,
 • Sodexo – DÁRKOVÝ ŠEK,

a body z benefitních programů od společností:

 • BENEFITY, a.s. (www.benefity.cz),
 • Benefit Management, s.r.o. (www.benefit-plus.cz)

Hodnota poukázek musí být vyčerpána v plné výši, dodavatel nevrací žádnou finanční částku při platbě těmito poukázkami.

 1. Při platbě školného ve dvou splátkách  musí být uhrazena aspoň 1. splátka do 15. 8. daného roku. Nezaplacení druhé splátky včas,je považováno za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady.
 2. V případě platby školného ve třech splátkách musí být uhrazena
  1. splátka do 15. 4.,
  2. splátka do 15. 5.,
  3. splátka do 1. 6. daného roku

jinak nelze garantovat rezervaci žáka v rozvrhu výuky, rezervované místo se uvolní pro další zájemce. Tyto TŘI SPLÁTKY se nedají kombinovat s žádnou jinou slevou, výjimku tvoří BONUSY! Při nedodržení termínů splatností se výše školného dopočítá z aktuální ceny školného.

 1. Rolinko učebnice a učební materiály jsou zahrnuty v ceně, a jsou vždy vydávány žákům až po zaplacení školného. Učebnice jiných vydavatelství nejsou zahrnuty v ceně kurzů Rolina. Studentům/žákům dodavatel nabízí slevu na tyto učebnice ve výši 10 %.
 2. Rolinko PLUS učebnice nejsou zahrnuty v ceně. Studentům/žákům dodavatel nabízí slevu na tyto učebnice ve výši 10 %.
 3. Při nástupu na výuku v průběhu školního roku je školné sníženo s ohledem na počet celých měsíců uplynulých od začátku školního roku. Nelze již uplatňovat BONUSY

VII. Storno podmínky

 1. Při zrušení výuky ještě před jeho vlastním zahájením účtujeme manipulační poplatek 300 Kč.
 2. Při zrušení kurzu Rolinko do 30 dnů po zahájení účtujeme stornopoplatek 500 Kč. Vrací se alikvotní část uhrazeného školného snížená o cenu již žákovi vydané učebnice (1 díl učebnice = 250 Kč).
 3. Při zrušení kurzu Rolinko PLUS do 30 dnů po zahájení účtujeme stornopoplatek 500 Kč. Vrací se alikvotní část uhrazeného školného.
 4. Při zrušení výuky po 30 dnech od zahájení se školné již nevrací.
 5. Pokud se Zákazník dostane do prodlení s úhradou ceny Kurzu nebo její části před zahájením Kurzu, vyzve jej ROLINO e-mailem k úhradě v dodatečné 7-denní lhůtě. Neuhradí-li Zákazník dlužnou částku ani v dodatečné 7- denní lhůtě, je ROLINO oprávněno od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení odstoupení Zákazníkovi.
 6. Pokud se Zákazník dostane do prodlení s úhradou ceny Kurzu nebo její části po zahájení Kurzu, má ROLINO právo poskytování služeb po dobu prodlení pozastavit, tzn. vyloučit Studenta z výuky, přičemž po dobu vyloučení Studenta z výuky z důvodu prodlení Zákazníka s úhradou ceny Kurzu nebo její části nemá Zákazník právo na náhradu ušlých lekcí, a to ani tehdy, pokud Zákazník dodatečně dlužnou částku uhradí. Neuhradí-li Zákazník dlužnou částku ani v dodatečné 7- denní lhůtě, je ROLINO oprávněno požadovat smluvní pokutu ve výši ceny dosud nevyčerpaných lekcí.

VIII. Další ustanovení

 1. Společnost ROLINO si vyhrazuje právo změnit v průběhu Kurzu lektora.
 2. Zákazník souhlasí s možnou přítomností odpovědných zástupců ROLINO ve výuce za účelem kontroly kvality výuky.
 3. Minimální počet Studentů ve skupině jsou 4, maximální počet Studentů je 8. O zrušení kurzu v případě menšího počtu žáků než 4 rozhoduje společnost ROLINO.
 4. Z pedagogických důvodů může být Student přeložen do jiné skupiny.
 5. Výuka neprobíhá v době školních prázdnin a státem uznaných svátků. Výuka probíhá po dobu 10 měsíců, přesný začátek a konec výuky je vždy uveden na aktuální přihlášce nebo na www.rolino.cz. Ostatní dělení školního roku odpovídá státnímu rozdělení školního roku.
 6. Studenti si do hodin nosí učebnici, sešit, psací potřeby a přezůvky.
 7. Studenti si do hodin mohou nosit pití a svačinu.
 8. V případě předem omluvené absence žáka lze výuku nahradit dle možností aktuálního rozvrhu.
 9. Náhrady se řeší individuálně a nevzniká na ně nárok automaticky.
 10. Dlouhodobé onemocnění žáka se řeší individuálně.
 11. Rodiče jsou povinni předávat děti lektorům zdravé, bez známek onemocnění.
 12. Společnost ROLINO si vyhrazuje právo a vyloučení žáka z kurzu, pro dlouhodobé nevhodné chování, které výrazně narušuje chod celého kurzu a znemožňuje lektorovi vést výuku. Školné se v tomto případě nevrací.
 13. Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany dodavatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.
 14. Společnost ROLINO nepřejímá žádnou odpovědnost za dostupnost a přístupnost stránek www.rolino.cz. Společnost ROLINO neodpovídá za nedosažení konkrétních výukových cílů studentů, resp. studijních cílů jednotlivých kurzů a neposkytuje záruku za jakost poskytnutých služeb. Společnost ROLINO dále nepřejímá žádnou odpovědnost za zrušení některého výukového programu z důvodu působení vyšší moci. Tímto není dotčena odpovědnost společnosti ROLINO vyplývající ze závazných právních předpisů, Zákazník má práva z odpovědnosti za vady plnění poskytnutého mu společností ROLINO ve smyslu ustanovení § 1914 a násl. a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Všechny zákazníkem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.
 2. ROLINO neposkytne údaje o studentech třetím osobám.
 3. Zákazník dává dodavateli v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce k obchodním a marketingový účelům. Tento souhlas uděluje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
 4. Zákazník je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné formě.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2024.

Obchodní podmínky pro prázdninové AJ soustředění pro děti společnosti ROLINO spol. s r. o.

I. Společnost – základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky pro dětskou skupinovou výuku (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi Jazykovým studiem ROLINO spol. s r. o. (dále jen „ROLINO“) a zákazníky (dále jen „Zákazník“) (společně dále jen „Smluvní strany“), které plynou z uzavřených smluv, jejichž předmětem je poskytování dětské skupinové výuky společnosti ROLINO spol. s r. o.

II. Vznik smluvního vztahu, smluvní strany

 1. Smlouva, jejímž předmětem je poskytování dětské skupinové výuky společností ROLINO (dále jen „Kurz“) (dále jen „Smlouva“) se uzavírá na dobu určitou.
 2. Smlouvu ve prospěch studenta/žáka uzavírá se společností ROLINO vždy jako Zákazník zákonný zástupce Studenta nebo třetí osoba, která je plně svéprávná a je oprávněna jednat za studenta/žáka. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
 3. Smluvní vztah mezi ROLINO a studentem/žákem vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.rolino.cz nebo přihlášky vyplněné v papírové podobě.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka cizích jazyků v jazykových kurzech pro děti (studenty/žáky).
 2. Kurz je určen pro děti ve věku od 4 let až po maturanty.
 3. Výuka probíhá v domluvených prostorách.
 4. Výuka probíhá vždy v časech 8:30-11:45 hod..

IV. Cena

 1. Cenou za předmět plnění je cena uvedená v ceníku, cena se liší dle počtu vyuč. hodin.
 2. Cena za plnění je nedílnou součástí smlouvy.
 3. ROLINO učebnice a doplňkové materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.
 4. V ceně kurzu je každý den zahrnuta malá svačinka.

VI. Platební podmínky

 1. Platbu za kurz je možné provést následujícími způsoby:
 • hotově v kanceláři ROLINO (Písecká 13, Praha 3, 130 00),
 • převodem na bankovní účet dodavatele,
 • platebními poukázkami a body z benefitních programů (viz níže).
 1. Aktuální ceník je vždy vyvěšen na webových stránkách společnosti ROLINO.
 2. Dodavatel přijímá následující benefity (poukázky, online systémy):
 • Sodexo – SMART PASS,
 • Sodexo – FLEXI PASS,
 • Sodexo – DÁRKOVÝ ŠEK,

a body z benefitních programů od společností:

 • BENEFITY, a.s. (www.benefity.cz),
 • Benefit Management, s.r.o. (www.benefit-plus.cz)

Hodnota poukázek musí být vyčerpána v plné výši, dodavatel nevrací žádnou finanční částku při platbě těmito poukázkami.

VI. Storno podmínky

 1. Při zrušení výuky ještě před jeho vlastním zahájením účtujeme manipulační poplatek 25 % z ceny kurzu.
 2. Při zrušení výuky po zahájení se školné již nevrací.

VII. Další ustanovení

 1. ROLINO si vyhrazuje právo změnit v průběhu Kurzu lektora.
 2. Zákazník souhlasí s možnou přítomností odpovědných zástupců ROLINO ve výuce za účelem kontroly kvality výuky.
 3. Maximální počet Studentů v kurzu je 8.
 4. Z pedagogických důvodů může být Student přeložen do jiné skupiny.
 5. Výuka probíhá v době školních prázdnin a státem uznaných svátků a víkendů.
 6. Studenti si do hodin nosí učebnici, sešit, psací potřeby a přezůvky.
 7. Studenti si do hodin mohou nosit pití a svačinu.
 8. Rodiče předávají děti lektorům zdravé, bez známek onemocnění.
 9. Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany dodavatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.
 10. Společnost ROLINO nepřejímá žádnou odpovědnost za dostupnost a přístupnost stránek www.rolino.cz. Společnost ROLINO neodpovídá za nedosažení konkrétních výukových cílů studentů, resp. studijních cílů jednotlivých kurzů a neposkytuje záruku za jakost poskytnutých služeb. Společnost ROLINO dále nepřejímá žádnou odpovědnost za zrušení některého výukového programu z důvodu působení vyšší moci. Tímto není dotčena odpovědnost společnosti ROLINO vyplývající ze závazných právních předpisů, Zákazník má práva z odpovědnosti za vady plnění poskytnutého mu společností ROLINO ve smyslu ustanovení § 1914 a násl. a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Všechny zákazníkem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.
 2. ROLINO neposkytne údaje o studentech třetím osobám.
 3. Zákazník dává dodavateli v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce k obchodním a marketingový účelům. Tento souhlas uděluje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
 4. Zákazník je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné formě.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2015.

Obchodní podmínky pro poskytování veřejných jazykových kurzů společnosti ROLINO spol. s r. o.

I. Společnost – základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi ROLINO spol. s r.o. a zákazníky – studenty veřejných jazykových kurzů. Tyto obchodní podmínky obsahují práva a povinnosti ROLINO spol. s r. o. a práva a povinnosti zákazníka, jež se vztahují ke smlouvě o zajištění jazykové výuky.

II. Vznik smluvního vztahu, smluvní strany

 1. Smluvní vztah mezi ROLINO spol. s r. o. (dále jen „dodavatel“) a studentem veřejných jazykových kurzů (dále jen „odběratel“) vzniká na základě písemné, telefonické nebo osobní objednávky odběratele a akceptace této objednávky dodavatelem. Za písemnou objednávku je považována také objednávka prostřednictvím e-mailu a elektronické přihlášky umístěné na webových stránkách dodavatele.
 2. Místo v kurzu je rezervováno po přihlášení. Kurzovné je nuté uhradit do 7 dnů od přihlášení.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka cizích jazyků v jazykových kurzech pro veřejnost (dále jen „výuka“).
 2. Kurz je určen pro posluchače od věku 18 ti let. Mladší studenti jen po individuální dohodě s rodiči.
 3. Výuka probíhá v domluvených prostorách a v čase určeném rozvrhem kurzu.
 4. Předmětem plnění není prodej nebo dodávka studijních materiálů.

IV. Cena

 1. Cenou za předmět plnění je cena příslušného kurzu uvedená v ceníku kurzů.
 2. Cena za plnění je nedílnou součástí smlouvy.
 3. ROLINO učebnice a doplňkové materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Učebnice jiných vydavatelství nejsou zahrnuty v ceně kurzů Rolina. Posluchačům dodavatel nabízí slevu na tyto učebnice 10 %.

V. Platební podmínky

 1. Platbu za kurz je možné provést následujícími způsoby:
 • hotově v kanceláři ROLINO (Písecká 13, Praha 3, 130 00),
 • převodem na bankovní účet dodavatele,
 • fakturou,
 • platebními poukázkami a body z benefitních programů (viz níže).
 1. Platbu je nutné provést do 7 kalendářních dnů po přihlášení do kurzu.
 2. ROLINO učebnice a učební materiály jsou zahrnuty v ceně. Učebnice jiných vydavatelství nejsou zahrnuty v ceně kurzů Rolina. Posluchačům dodavatel nabízí slevu na tyto učebnice ve výši 10 %.
 3. Dodavatel přijímá následující benefity (poukázky, online systémy):
 • Sodexo – SMART PASS,
 • Sodexo – FLEXI PASS,
 • Sodexo – DÁRKOVÝ ŠEK,

a body z benefitních programů od společností:

 • BENEFITY, a.s. (www.benefity.cz),
 • Benefit Management, s.r.o. (www.benefit-plus.cz).

Hodnota poukázek musí být vyčerpána v plné výši, dodavatel nevrací žádnou finanční částku při platbě těmito poukázkami.

VI. Slevy

 1. Student do 26 let prezenčního studia má nárok na slevu 10 % z ceny kurzu. 10 % slevu je možné kombinovat s jinými slevami.
 2. Přivedení nového spolužáka: sleva 10 % pro oba (čím více spolužáků, tím větší sleva)
 3. Slevy nelze sčítat, ani se slevovými poukázky (pokud není uvedeno jinak). Sleva se uděluje na požádání, nevzniká na ní automatický ani právní nárok. O slevu je nutné žádat vždy před platbou.
 4. Pro uznání slevových nebo jiných nároků je při platbě bezhotovostní formou rozhodující datum připsání částky na účet dodavatele, nikoli datum podání příkazu k úhradě.
 5. V případě, že student má zájem o přistoupení do již rozběhnutého kurzu, cena se nesnižuje.

Podmínkou pro přistoupení do kurzu je dostatečná volná kapacita v kurzu. Případnou výši slevy určí dodavatel.

VII. Slevové poukázky

 • Slevovou poukázku lze uplatnit při nákupu nad 1.000,- Kč.
 • Poukaz musí být uplatněn zároveň s přihláškou a to pouze propsáním kódu do přihlášky.
 • Po předložení slevové poukázky nebo po sdělení kódu Vám odečteme příslušnou hodnotu z ceny vybraného produktu/služby.
 • Na jeden produkt lze využít pouze jeden poukaz/poukázku.
 • Na každé poukázce je přímo uvedena informace, na jaký produkt je určena.
 • Platnost slevové poukázky je uvedena na poukázce.
 • Slevové poukázky není možné sčítat s ostatními slevami.
 • Slevové poukázky obsahují unikátní kód, který můžete použít jen jednou. S poukázkou tedy nijak veřejně nemanipulujte. Za případné zneužití ROLINO nezodpovídá.
 • Slevové poukázky nelze směnit za hotovost.
 • ROLINO určuje oprávněnost a pořadí uplatnění jednotlivých slev/bonusů/poukazů a provádí jejich výpočet. Sleva se uděluje na požádání, nevzniká na ní automatický ani právní nárok. O slevu je nutné žádat vždy před platbou kurzu. Pro uznání slevových nebo jiných nároků je při platbě bezhotovostní formou rozhodující datum připsání částky na účet dodavatele, nikoli datum podání příkazu k úhradě.

VIII. Storno podmínky

V případě stornování kurzu dodavatel účtuje následující poplatky:

 • při odřeknutí kurzu více než 7 dní před zahájením: manipulační poplatek 100,- Kč,
 • při odřeknutí kurzu v týdnu před zahájením: stornopoplatek 10 % z ceny kurzu,
 • po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, výjimka je pouze u I. kurzu – LEVEL A, kdy lze vrátit alikvotní částku kurzovného ještě během prvních pěti lekcí a stornopoplatek činí 10 % z ceny kurzu.

IX. Organizace výuky

 1. Výuka probíhá i ve dnech státních svátků.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet je 5 studentů). Pokud tato situace vznikne, je objednateli nabízeno náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
 5. V případě předem omluvené absence studenta lze výuku nahradit dle možností aktuálního rozvrhu.
 6. Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany dodavatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.

X. Reklamace 

 1. Reklamaci na vady výuky je možné uplatnit pouze písemně. V reklamaci je nutné uvést důvod reklamace a zároveň přesně specifikovat charakter vad.
 2. Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, střídání lektorů v kurzu, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku a pod.
 3. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci do 30 pracovních dní od zjištění vady. Je-li reklamace uplatněna opožděně, dodavatel je oprávněn ji odmítnout.
 4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.

XI. Odstoupení od smlouvy

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení kurzovného studentovi, jestliže student svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků výuky, zaměstnanců nebo lektorů dodavatele, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Všechny odběratelem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.
 2. Dodavatel neposkytne údaje o studentech třetím osobám.
 3. Odběratel dává dodavateli v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce k obchodním a marketingový účelům. Tento souhlas uděluje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
 4. Odběratel je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné formě.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2015.

Obchodní podmínky pro individuální výuku společnosti ROLINO spol. s r. o.

 I. Společnost – základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky pro individuální výuku (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi jazykovou školou ROLINO spol. s r. o. (dále jen „ROLINO“) a zákazníky (dále jen „Zákazník“) (společně dále jen „Smluvní strany“), které plynou z uzavřených smluv, jejichž předmětem je poskytování individuální výuky společnosti ROLINO spol. s r. o.

II. Vznik smluvního vztahu, smluvní strany

 1. Smlouva, jejímž předmětem je poskytování individuální výuky společností ROLINO (dále jen „Kurz“) (dále jen „Smlouva“) se uzavírá na dobu určitou.
 2. Na základě poptávky/přihlášky zašle ROLINO zákazníkovi nabídku individuální výuky, popř. s ním dohodne detaily týkající se jeho potenciální výuky.
 3. Součástí poptávky/přihlášky je provedení jazykového auditu, kdy si zájemce vypracuje vstupní test, popř. ústní pohovor za účelem vypracování výukového plánu.
 4. Individuální výuka se organizuje při minimálním počtu 10 lekcí výuky.
 5. Zájemce si vybere vhodný termín/termíny z nabídky, kterou mu předloží ROLINO a v těchto termínech bude na výuku docházet.
 6. Odsouhlasí-li zájemce nabídku jazykové výuky spolu s výukovým plánem, bude mu zaslána závazná objednávka (smlouva).
 7. Smlouva bude na vyžádání zaslána zájemci e-mailem, popř. ji může podepsat osobně v kanceláři ROLINO. Podepsanou smlouvu může zájemce zaslat i oskenovanou e-mailem.
 8. V případě, že student je osoba mladší 18 let, vyplní závaznou poptávku/přihlášku jeho zákonný zástupce.

III. Cena

 1. Pro studenta platí ceny, které byly uvedeny v rozpisu.
 2. Má-li student zájem o vystavení daňového dokladu (faktury), bude mu k ceně kurzovného připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pro soukromé zájemce platí ceny bez navýšení.
 3. Finální výše kurzovného se odvíjí od délky vyučovací hodiny a intenzity výuky, kterou si student zvolí. ROLINO se zavazuje sdělit studentovi výši kurzovného v dostatečném předstihu, zpravidla již při poptávce jazykové výuky.
 4. Student je povinen uhradit kurzovné před začátkem výuky, není-li uvedeno jinak.
 5. Student se zavazuje uhradit kurzovné na další období nejpozději v poslední den toho období, na které má kurzovné zaplacené. Neuhradí-li student kurzovné v tento den, zahájí ROLINO opětovnou výuku pouze tehdy, pokud student uhradí kurzovné nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem další výukové hodiny.

IV. Platební podmínky

 1. Platbu za kurz je možné provést následujícími způsoby:
 • hotově v kanceláři ROLINO (Písecká 13, Praha 3, 130 00),
 • převodem na bankovní účet dodavatele,
 • fakturou,
 • platebními poukázkami a body z benefitních programů (viz níže).
 1. Dodavatel přijímá následující benefity (poukázky, online systémy):
 • Sodexo – SMART PASS,
 • Sodexo – FLEXI PASS,
 • Sodexo – DÁRKOVÝ ŠEK,

a body z benefitních programů od společností:

 • BENEFITY, a.s. (www.benefity.cz),
 • Benefit Management, s.r.o. (www.benefit-plus.cz).

Hodnota poukázek musí být vyčerpána v plné výši, dodavatel nevrací žádnou finanční částku při platbě těmito poukázkami.

 1. ROLINO učebnice a učební materiály jsou zahrnuty v ceně.

V. Organizace výuky

 1. Výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky. Délka výukového bloku je 45, 60 nebo 90 minut, pokud v objednávce není uvedeno jinak.
 1. Není-li dohodnuto jinak, výuka bude probíhat v prostorách ROLINO, kam je student povinen ve sjednaných termínech, včas docházet. Případné zpoždění se započítává do délky vyučovací hodiny a nelze za něj požadovat jakoukoli kompenzaci (finanční nebo prodloužení výukové hodiny).
 2. Při omluvě 24 hodin před zahájením vyučovací lekce možnost náhradního termínu, při pozdější omluvě výuka propadá. Pondělní výuku lze odvolat v pátek do 14.00 hod. Omluvu lze domluvit telefonicky, sms nebo e-mailem. Tel. číslo a e-mailová adresa budou upřesněny.
 3. Náhradní termín bude stanoven po oboustranné dohodě.
 4. Počet odvolaných lekcí nesmí přesáhnout 50 % domluvené výuky měsíčně.

VI. Další ustanovení

 1. Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany dodavatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.
 2. Student se zavazuje řešit veškeré sporné záležitosti a skutečnosti s kanceláří ROLINO, nikoli se svým lektorem, především pak skutečnosti týkající se kvality jazykové výuky.
 3. ROLINO neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které si student utrpí v jeho prostorách.

VII. ochrana osobních údajů 

 1. Všechny zákazníkem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.
 2. ROLINO neposkytne údaje o studentech třetím osobám.
 3. Zákazník dává dodavateli v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce k obchodním a marketingový účelům. Tento souhlas uděluje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
 4. Zákazník je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné formě.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2024.