Linguano, o.s.


Sdružení LINGUANO, o.s. bylo založeno v r. 2010 za účelem poskytování podpory dětem, mládeži i dospělým osobám  při rozvoji znalostí cizích jazyků a za účelem rozvoje odborně řízeného jazykového vzdělávání  a volnočasových aktivit spojených se získáváním jazykových kompetencí určených nejrůznějším věkovým, zájmovým a profesním skupinám populace.

     Náplň činnosti sdružení se orientuje na:

1. Pořádání volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé spojených se získáváním znalostí cizích jazyků v Praze i v regionech České republiky

– pro děti předškolního věku připravujeme:

 • jednorázové akce a víkendové akce s angličtinou, prázdninové příměstské tábory, dopoledne s angličtinou

– pro žáky školního věku připravujeme:

jednorázové akce a víkendové akce s angličtinou, prázdninové příměstské tábory, dopoledne s angličtinou, „angličtina za školou“, angličtina v ZOO, cvičíme s angličtinou, anglicky nanečisto

– pro studenty středních škol připravujeme:

angličtina k maturitě, na rande s angličtinou

 – pro handicapované děti, žáky a studenty připravujeme:

reedukační jazyková cvičení pro děti, žáky a studenty s SPUCH, reedukační a kompenzační metody výuky jazyků v kurzech pro děti, žáky a studenty se smyslovým postižením, reedukační a kompenzační metody výuky jazyků  v kurzech pro děti, žáky i dospělé osoby s tělesným či mentálním postižením, jazykové kurzy pro děti a žáky v procesu nařízené institucionální výchovy a v náhradní rodinné péči

– pro dospělé připravujeme:

monitoring jazykových znalostí a potřeb v rodině, screening potřeb profesních skupin – kurzy pro profesní skupiny se zaměřením na odborný jazyk a aktivně využitelnou slovní zásobu, intenzívní jazyk pro cizince, pracovníky v procesu rekvalifikace, osoby znevýhodněné na pracovním trhu (dlouhodobě zdravotně postižené aj.), cizí jazyk pro osoby ve výkonu trestu

– pro seniory připravujeme:

jazykové kurzy pro seniory s využitím andragogických modelů vzdělávání (s ohledem na využitelnost jazyka, čtení v cizím jazyce s porozuměním, rekapitulace dřívějších znalostí, rekondiční angličtina, zájmová angličtina, relaxační anglitina, biblioterapie s angličtinou, jazyky „na cesty“

 

2. Přípravu speciálních programů jazykového vzdělávání dětí, mládeže a dospělých

 • pro sportovní oddíly a kluby v přípravě na účast v mezinárodních soutěžích
 • pro zájmové a umělecké kluby – přípravky na zahraniční soutěže, festivaly, vystoupení
 • pro profesní skupiny pracovníků v cestovním ruchu, v gastronomii se zaměřením na odbornou jazykovou přípravu
 • pro studenty připravující se na zahraniční studijní pobyty a stáže
 • pro dobrovolníky, pracovníky zahraničních misí a záchranných sborů
 • pro pedagogy škol zapojených do programů mezinárodní spolupráce a výměny
 • pro rodilé mluvčí zapojené do výuky cizích jazyků na českých školách
 • pro matky na mateřské dovolené
 • pro „starší“ a „věkem pokročilé“ studenty dálkových programů vysokých škol
 • pro studenty s handicapem na vysokých školách

 

3. Kultivaci sociálního prostoru prostřednictvím vytvoření informační platformy pro rozvoj komunikace v cizích jazycích

 • infolinka o možnostech jazykového vzdělávání, infolinka pro rodiče školáků s problémy v osvojování cizího jazyka
 • klub rodičů bilingvních a multilingvních dětí (pravidelná setkání rodičů i prarodičů, pořádání kulatých stolů  s poradenskými pracovníky ped. psych. poradenství, logopedy, organizace společných kulturních a vzdělávacích programů pro rodiče a děti v bilingvních  rodinách)

 

4. Šíření nových poznatků z oblasti rozvoje znalostí cizích jazyků na internetu mezi subjekty neziskového sektoru, státního sektoru a občany

 • výuka jazyků pro pracovníky neziskových organizací v zájmu rozvoje mezinárodní spolupráce v neziskovém sektoru

 

5. Výchovnou, vzdělávací a metodickou činnost v oblasti cizojazyčného vyučování a výchovy; publikační činnost – jako vedlejší činnost

 •  plánujeme vydání metodických materiálů „Cizí jazyky všemi smysly“, vydání jazykových metodik a sportovních pravidel pro sportovce a trenéry
 • testy pro autodiagnostiku jazykových znalostí, print screen jazykových znalostí pro kariérové poradenství aj.

 

6. Podporou Jazykového studia ROLINO při tvorbě jazykově vzdělávacích materiálů

 •  pro žáky, pro dospělé, pro učitele, …
 • veškeré podpořené jazykově vzdělávací materiály jsou zdarma ke stažení na: www.rolino.cz

 


Číslo transparentního účtu: 2900088975/2010

Budeme rádi, pokud nás podpoříte.