FAQ


Od kolika let mohu přihlásit děti na výuku?

V režimu Rolinka vyučujeme děti od 4 let až po maturanty. Je-li však dítě o nějaký měsíc mladší než 4 roky, může rovněž nastoupit. Ale v takovém případě ho na výuku nejdříve bereme tzv. na zkoušku. Jde o to, aby bylo schopné se rozloučit s maminkou či tatínkem. Je-li však dítě v tomto věku již tzv. samoobslužné a dokáže-li vyjádřit své pocity a přání, není problém ho do výuky našich předškoláčků i před jeho čtvrtým rokem začlenit. Pro děti mladší tří let není tento typ kurzů vhodný.

Je vhodné začít od malička s více jazyky najednou?

Ano. S tímto máme opravdu velmi dobré zkušenosti. Mnoho předškolních dětí u nás začíná většinou najednou s němčinou a angličtinou. V tomto věku jsou děti jako houbičky, které nasávají vše nové. Obvykle má dítě až do své puberty více aktivovanou pravou mozkovou hemisféru, proto se mu jazyky tolik nepletou (přibližuje se to dění v bilingvní rodině). Čím starší však dítě je, tím více se mu aktivuje levá hemisféra, kde je zakódována právě ta naše „logika“, a tím více a častěji dochází k tomu, že když se mi něco nevybaví v jednom jazyce, tak mi to prostě naskočí v tom druhém – nastává stejný proces jako u nás dospělých. Proto čím dříve začneme s více jazyky, tím lépe budeme mít v pozdějším věku na co navazovat. Samozřejmě je velmi důležitá strategie a styly výuky. Díky používané ROLINO metodě® výuky se využívá co největší kapacity obou mozkových hemisfér.

Proč nemůže být rodič u malých dětí přítomen na výuce?

Celoroční výuka v Rolinku není na účast rodičů při samotné výuce koncipována. Každá návštěva dítěte na výuce má přesný harmonogram výuky. Právě proto, že tato koncepce nezahrnuje práci „dítěte s jeho rodičem“ při samotné výuce, působí pak zejména u malých dětí neplánovaná přítomnost dalšího dospělého jako rušivý faktor. Dítě má potřebu při výuce sdělovat svému rodiči např. své pocity apod. (což je u jiného typu kurzu zcela v pořádku), nabourává se tím jeho schopnost se v daný moment soustředit na právě vytčený cíl výuky, a proto často poté výuka nabírá úplně jiný směr. Chce-li rodič na vlastní oči vidět živou výuku, posadíme ho zpravidla na chodbu, do učebny necháme otevřené dveře, dítě rodiče nevidí, ale rodič má přesný přehled o tom, jak konkrétně celou dobu výuka probíhá.

Jak často probíhají návštěvy při celoroční výuce?

V rámci celoroční SKUPINKOVÉ výuky žák chodí do Rolinka 1x týdně na 2 hodiny (120 minut). V dané skupince je poté vždy maximálně 7 žáků. Nabízíme také možnost kombinovat skupinkovou výuku s režimem INDIVIDUÁLNÍ docházky v daném týdnu, kde se probírá stejné téma jako při skupinkové výuce, ale vždy do větší hloubky. Navíc žák takto trénuje svůj mozek stejným způsobem – tj. ROLINO metodou® výuky – 2x týdně, což mnoho rodičů velmi oceňuje i v rámci celkového vzdělávání dítěte.

Jak vypadá průběh celoroční docházky?

V rámci celoroční docházky probíhá výuka vždy od pondělí do pátku v čase dle konkrétního rozvrhu. Předškolní děti navštěvují Rolinko většinou v dopoledních hodinách (od 08:00, 10:00, příp. 12:00 hodin), žáci ZŠ a studenti SŠ poté v odpoledních hodinách (od 14:00, 16:00 a 18:00 hodin). Každý školní rok začíná v Rolinku vždy v týdnu s DRUHÝM PONDĚLÍM v ZÁŘÍ a školní rok vždy končí v týdnu s POSLEDNÍM PÁTKEM v ČERVNU. Dny svátků a prázdnin jsou řešeny v souladu s pokynem od MŠMT pro ZŠ a SŠ. Právě o volných dnech a prázdninách nabízíme žákům účast na různých jazykových workshopech a soustředěních, podrobněji zde…

Jaká je struktura jedné návštěvy při celoroční výuce?

Struktura jedné návštěvy je samozřejmě závislá na konkrétním věku dítěte. Vždy platí to, že pro jednu návštěvu žáka v Rolinku je určena jedna lekce v jeho ROLINKO učebnici. Rodič má tedy přesný přehled o tom, co se zrovna probírá. Jednotlivé lekce na sebe přesně navazují, přičemž každá čtvrtá lekce je tzv. opakovací. Na konci každé lekce je uvedeno zadání „domácí úkolu“ – důvodem je to, aby se žák doma ještě jednou také výuce cizího jazyka věnoval. Samotná návštěva vždy začíná úvodním ceremoniálem včetně podání si ruky, kdy tímto gestem také každá návštěva v Rolinku končí. Po přivítání a úvodní konverzaci následuje tzv. „zahřívací kolečko“, jehož cílem je zopakování veškeré látky, která se až dosud probrala. Poté se opravuje domácí úkol, eventuálně se doplní a zopakuje to, kde žák ještě tápe. V rámci brainstormingu následuje další téma v nové lekci. V závěru se zopakuje téma nové lekce včetně zopakování veškeré dosud probrané látky (princip „sněhové koule“). Jednotlivé interaktivní činnosti se během návštěvy stále obměňují, proto nenastává žádný problém s udržením pozornosti a soustředění žáka. Vždy jsou zcela dodrženy základní principy   ROLINO metody® výuky – žák získává a upevňuje své komunikativní dovednosti, ale formou, která ho baví. Díky zpracovaným ROLINO učebnicím se trénuje kromě mluveného slova také psaný projev žáka.

Kolik může být nejvíce žáků ve skupinkách?

V režimu SKUPINKOVÉ výuky je v každé skupince přítomno maximálně 8 dětí. Záleží ale vždy na věku dětí, ti nejmenší jsou spíše v počtu 5-7dětí. Ve skupinkách jsou vždy žáci podobného věku i znalostí, proto může být zachován princip, že žák se u nás učí v cizím jazyce to, co by měl v daném věku znát ve své mateřštině.

Co když dítě onemocní? Lze výuku nahradit při absenci?

Ano. Při předem omluvené absenci žáka si lze výuku vždy nahradit v jiné odpovídající skupince v průběhu daného školního roku. Omluva dítěte včetně následné domluvy o „náhradní výuce“ se vždy řeší jen s kanceláří JS ROLINO. Důvodem je to, že pracovnice kanceláře zaznamená tuto omluvu do naší centrální evidence, a poté je-li splněna podmínka omluvy 48 hodin předem (ve výjimečných případech při akutním onemocnění daný den před výukou), poskytujeme žákovi možnost „náhradní výuky“. Žák tím neztratí možnost dané dvě hodiny v cizím jazyce „trénovat“. Tuto náhradní výuku lze čerpat v průběhu celého školního roku na kterékoliv pobočce – protože na náhradní hodinu lze jít jen tam, kde je v daný moment jiný žák omluven, má tento přehled pouze pracovnice kanceláře (a nikoliv konkrétní lektor). Pracovnice kanceláře poté vždy vše domluví rovněž s tím lektorem, kde bude náhrada probíhat. Proto je každá tato náhradní hodina pro žáka naprosto plnohodnotná. Náhradní hodiny musí být vyčerpány v daném školním roce. Převod na následující školní rok či na jiný režim výuky není možný. Při dlouhodobé absenci/nemoci se vše řeší individuálně.

Je vhodné si při absenci doplnit chybějící látku v ROLINO učebnici?

Ano. Díky unikátní koncepci ROLINKO učebnic, kdy rodič i žák přesně ví, jaká látka se bude při příští návštěvě probírat, je vhodné, aby si žák tuto chybějící lekci sám doma vyplnil a danou látku si procvičil. V každé lekci je v učebnici uvedená nově použitá slovní zásoba včetně českých ekvivalentů a rovněž graficky znázorněná nová gramatika. Proto se rodič či žák může v daný moment v učebnici sám zorientovat. Navíc na další řádnou výuku bude mít žák i vyhotovený příslušný domácí úkol, takže se lehce do výuky i po své absenci zapojí. Chybí-li žák ve výuce delší dobu, vždy lze tuto absenci také řešit přikoupením několika návštěv v režimu INDIVIDUÁLNÍ výuky. Byla by škoda, aby žák kvůli několika hodinám své absence ztratil své již nabyté znalosti, či aby mu jeho skupinka v získávání nových jazykových dovedností tak trochu „utekla“. Neví-li si žák či rodič rady při práci na dané lekci, kterou si sám doma doplňuje, lze vždy poslat konkrétní dotaz mailem na: vyuka@rolino.cz

Mění se čas docházky při pokračování v dalším školním roce?

Ne, obecně se čas docházky v následujícím školním roce nemění. V Rolinku je návaznost výuky v následujících letech vždy zaručena a pokračuje se tedy ve stejné skupince, stejný den i čas včetně místa. Jestliže však rodiče mají požadavek na nějakou změnu, řeší se to vždy individuálně. Rolinko navštěvuje v Praze během školního roku cca 1.000 žáků, proto je poměrně dost velké množství vhodných skupinek, kam v případě požadavku rodičů daného žáka přeřadit.

Může žák opustit výuku dříve, než je oficiální konec návštěvy?  (např. musí k lékaři, na besídku, na vlak, …)?

Ano. Potřebuje-li žák odejít z výuky dříve, než je oficiální konec, musí tuto skutečnost rodič (u neplnoletých žáků) dopředu oznámit do kanceláře JS ROLINO.

Lze přihlásit žáka do skupinkové výuky, když výuka již probíhá a jaká je cena?

Ano, žáka lze do SKUPINKOVÉ výuky přihlásit kdykoliv v průběhu celého školního roku. S žákem se v tomto případě sejdeme, abychom zjistili jeho aktuální znalosti a doporučili mu tak zapojení se do pro něj nejvhodnější skupinky. V tomto případě se platí školné snížené o alikvótní část (počítáno na celé měsíce). Při pozdějším nástupu do skupinkové výuky většinou doporučujeme zároveň na začátku docházky ještě tzv. startovací balíček v režimu individuální výuku jako doučování, aby žák do skupinky rychleji zapadl. Toho se využívá především v momentě, kdy žák má větší slovní zásobu ze školy, ale s danou slovní zásobu neumí ještě adekvátně pracovat, a byla by škoda ho zařadit do znalostně nižší úrovně.

Kde se dají najít podklady k platbě?

Konkrétní platební údaje dostanete jako odpověď na konkrétní přihlášku.

K čemu je dobrá individuální výuka?

V režimu INDIVIDUÁLNÍ výuky lze vše přizpůsobit konkrétním požadavkům daného žáka. Část rodičů volí tento typ docházky v kombinaci se skupinkovou výukou kvůli prohlubování jazykových dovedností žáka. Někdo zase kvůli častějšímu tréninku mozku svého dítěte (někdo chodí na tenis či na housle 1x týdně a jiný vícekrát týdně). Jiný rodič využívá tento režim docházky z důvodu časových možností svého dítěte, kdy se dítě např. vrcholově věnuje nějakému sportu či jiným aktivitám. Individuální výuku rovněž doporučujeme při nástupu nového žáka na skupinovou výuku – většinou se v tomto případě jedná o tzv. startovací balíček o rozsahu 10 hodin. Mnoho rodičů má o tento režim výuky zájem z důvodu doučování konkrétní látky pro svou ZŠ či SŠ, kdy velkou výhodou je mimo individuálního přístupu rovněž maximální přizpůsobení se žákovi včetně objevení konkrétních slepých míst v jeho dosavadních znalostech.