ROLINO metoda® u dětí


Cizí jazyky tak trochu jinak…

Specifika ROLINO metody® výuky dětí

 • podrobně rozpracovaná unikátní koncepce výuky pro děti od 4 let po maturanty;
 • žák se nejprve učí v cizím jazyce to, co by měl v daném věku znát ve své mateřštině, a proto si zafixuje nové vědomosti naprosto přirozeně;
 • žák si hraje a vůbec si neuvědomuje, že se „učí“ – vždyť hra je krokem k uvolňování fantazie dítěte;
 • zapojuje se co nejvíce smyslů, včetně využívání prvků dramaterapie a muzikoterapie;
 • vždy přítomná vizualizace vyřčeného včetně práce s barvami;
 • brainstorming a aktivity s myšlenkovými mapami, které plně podporují rozvoj asociací;
 • přesný systém návaznosti KROK za KROKEM, kdy se dodržuje princip „sněhové koule“ (co se dnes dozvím, to si příště zopakuji a naučím se k tomu opět něco nového);
 • při mluveném slově se zpočátku používá systém „sendviče“, kdy každý pokyn či výklad je sdělen hlasitě v cizím jazyce, poté tišším hlasem česky, ale v závěru opět hlasitěji cizím jazykem) – po fixaci daných komunikativních dovedností se již používá jen cizí jazyk;
 • respektují se zásady přiměřenosti vzhledem k věku žáka;
 • základním stavebním kamenem je pochvala a pozitivní motivace;
 • jedná se o kombinaci hry, konverzace a rytmizace slova, s čímž zcela korespondují vytvořené ROLINKO učebnice;
 • žák se učí UČIT SE UČIT.

ROLINO metoda® výuky je založena na psychologii cviku a proměnách výukových a obsahových situací, kdy dochází k neustálému rozvoji a posilování komunikativních dovedností žáka. Výuka je vždy propojena od dětské hry přes esteticko výchovné aktivity až po elementárně rozumovou činnost.

ROLINO metoda® výuky pomáhá žákům v jakémkoliv jejich vzdělání (nejen tedy při výuce cizích jazyků) především z toho důvodu, že aktivuje spolupráci obou mozkových hemisfér a pomáhá tak využívat větší množství kapacity mozku. Zkrátka a dobře „mozek se při použití této metody výuky více trénuje“. To se samozřejmě projevuje v plné síle ale až po několika letech práce…

ROLINO metoda® výuky se skvěle osvědčila rovněž u žáků s SVP (SPU, včetně žáků se syndromem ADHD a ADD), pro které je zapojení co nejvíce smyslů prioritou.

ROLINKO učebnice pro výuku dětí od čtyř let až po maturanty

ROLINKO učebnice jsou zpracované dle věku a pokročilosti žáků, tzn. pro všechny věkové a znalostní kategorie. Jednotlivé verze i řady učebnic na sebe vzájemně navazují – pokrývají tedy věk od čtyřletého dítěte v rámci tzv. červených řad, přes žluté a modré školní řady, až po zelené řady učebnic určené pro SŠ a dospělé posluchače. ROLINKO učebnice jsou zpracovány pro jazyk anglický a německý. Ostatní jazyky se vyučují dle učebnic dostupných na našem trhu.

ROLINKO učebnice podporují pozitivní motivaci žáků a studentů. Jedním z motivačních prostředků je i hodnocení pomocí sluníček a usměváčků u mladších žáků, a poté zdviženého palce u studentů. Rodiče tak mohou sledovat úspěšnost a pokroky svého dítěte při učení se cizího jazyka.

Učebnice mají přesně danou strukturu. Při každé návštěvě v Rolinku se vždy probere jedna lekce. Žák i rodič tedy přesně vědí, jaká látka se zrovna probrala, a která lekce bude příště následovat.

Jak učebnice tak ostatní výukové materiály plně podporují a využívají všechny aspekty a nástroje ROLINO metody® výuky.

Červené řady ROLINKO učebnic = jsou určeny pro předškolní děti včetně 1., eventuálně 2. třídy ZŠ, tzn. pro děti, které ještě neumí psát. Děti zde vybarvují či spojují a dokreslují obrázky. Seznamují se s kresleným vyprávěním, kdy zažívají svůj první úspěch při „čtení“ a „vyprávění příběhů“ dle obrázků. Učí se jemné grafomotorice včetně orientace v prostoru stránky učebnice, což ocení právě při svém nástupu do první třídy ZŠ.

Žluté řady ROLINKO učebnic = jsou určeny pro žáky 1. stupně ZŠ, tzn. pro žáky, kteří se mimo mluveného slova mohou již zcela soustředit také na psaný projev daného cizího jazyka. Učebnice obsahují mnoho textů, dialogů, hádanek, doplňovaček, rébusů, ale také již nezbytný výklad gramatiky, který je žákům servírován jakoby na talíři, tzn. přehledně v graficky různě zpracovaných rámečcích a tabulkách.

Modré řady ROLINKO učebnic = jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ, eventuálně pro studenty prvních ročníků SŠ. Zde jsou texty i jednotlivá cvičení zpracována tak, aby zcela odpovídala věku žáků a studentů. Samozřejmě, že hádanky a kvízy ani v těchto učebnicích nechybí. Jsou zde rovněž obsažena reálie a kulturní specifika zemí cílového jazyka. Žáci jsou vedeni k samostatnému ústnímu projevu i psaní esejí na různá témata. Začínají se rovněž připravovat na přijímací zkoušky na SŠ či na složení různých jazykových zkoušek. V posledních ročnících SŠ poté studenti pracují s učebnicemi, které jsou zaměřené na skládání maturitních zkoušek.

V rámci CELOROČNÍ VÝUKY je koncepce ROLINKO učebnic vytvořena tak, že žáci a studenti dostávají v září skripta pro 1. pololetí, poté začátkem února skripta pro 2. pololetí.

Každá učebnice má cca 20 lekcí, přičemž každá 4. lekce je tzv. opakovací, ve které je navíc uvedena veškerá slovní zásoba předcházejících lekcí tak, že jsou nejdříve zvlášť všechna slovesa, poté podstatná jména a v závěru ostatní slovní zásoba. Jedna návštěva = jedna probraná lekce. Na konci každé lekce je vždy uveden DOMÁCÍ ÚKOL – důvod je ten, aby se žák doma s daným cizím jazykem ještě také zabýval. Na konci učebnice jsou tzv. slepé MYŠLENKOVÉ MAPY vytištěné na formátu papíru A3.

V rámci SOUSTŘEDĚNÍ čili tzv. krátkodobých prožitkových workshopů jsou ROLINKO učebnice zpracovány dle jednotlivých tematických okruhů podle termínu konání daného workshopu. Samozřejmě je respektován věk žáka (od červených, přes žluté a až po modré řady). Rovněž platí pravidlo, že jedna návštěva znamená probrání jedné lekce, v tomto případě jednoho tématu. Zařazeno je více rébusů, křížovek, hádanek a aktivit, které podporují typ tohoto prožitkového kurzu.

Žáci a studenti Jazykového studia ROLINO dostávají tyto ROLINKO učebnice včetně dalších výukových materiálů vždy ZDARMA v rámci své prezenční docházky. Jsou vyzýváni, aby si všechny ROLINKO učebnice uschovávali a vytvářeli si tak své jazykové portfolio, které se jim při každém opakování cizího jazyka i kdykoliv v budoucnosti může hodit.

Dosahuje-li žák v průběhu školního roku vyšší či naopak nižší znalostní úrovně než jeho stávající skupinka, vždy mu nabízíme možnost přeřazení do jiné skupinky, která v daný čas lépe odpovídá jeho znalostem při zachování jeho věkové kategorie. V takovém případě dostává tento žák zcela novou ROLINKO učebnici z jeho nové skupinky, a to opět ZDARMA.