ROLINO malá skripta – Kočičí noc


Metodická podpora pro učitele/rodiče

Pro 3. až 5. třídu – téma: KOČIČÍ NOC (CATS´ NIGHT)

Jedná se o tzv. „píšící verzi“, která vychází z linie příběhu a je zaměřena na používání sloves.

Použitá gramatika: Sloveso BE v přítomném i minulém čase, v singuláru i v plurálu, klad, zápor, otázka * Významová slovesa v přítomném průběhovém čase (WHEN? … NOW), klad, zápor, otázka * Podstatná jména v singuláru i v plurálu (včetně nepravidelných tvarů) * Přídavná jména * Tázací zájmen (WHAT, WHEN, WHERE, WHO) * Číslovky *

Edukace probíhá vždy na základě stále se rozvíjejícího příběhu, který je uváděn pár větami v českém jazyce. Děj se odehrává na kočičí party. Konverzační dovednosti se aktivují v anglickém jazyce. Díky barevným obrázkům dochází snadněji k vizualizaci jednotlivých slovíček. Trénuje se hranice jednotlivých anglických slov i celých vět. Do textu se doplňují jednotlivá písmenka.

Strana 3: Aktivní nová slovní zásoba včetně vyobrazení jednotlivých činností

Strana 4 + 5 + 6: Na základě příběhu se pracuje s konkrétními slovesy. Žák odpovídá na otázky WHO ARE YOU? WHAT IS YOUR NAME? WHAT ARE YOU DOING? Žák obrázky vybarví a spojí čárou bublinku s textem s oválkem příslušné činnosti.

Ve cvičení TRUE OR FALSE žák přečte příslušný řádek a sám se rozhoduje, zda je daná informace pravdivá (TRUE) či nikoliv (FALSE). Zde opět trénujeme přítomný čas průběhový v celých anglických větách.

Strana 7: Zde je ROLINO myšlenková mapa, která celý příběh „kočičí noc“ shrnuje. Pracujeme se s ní tak, že začínáme ve směru hodinových ručiček (tam, kde je na ciferníku hodin jednička). Myšlenková mapa aktivuje práci obou mozkových hemisfér. Žák je schopen mapu číst nejdříve jen podle obrázků a textů psaných velkým písmem, poté čte texty v bublinkách, ve kterých následně doplňuje chybějící písmenka. Aktivně žák trénuje přítomný čas průběhový, ale pasivně rovněž také prostý. Nezapomínáme pro jednotlivé gramatické časy používat u sloves tzv. signálních slov, která jsou v myšlenkové mapě uvedena.

K těmto ROLINO skriptům jsme pro Vás připravili ještě další podporu. Berte to jako pomoc či rozšíření tématu: